Meet the 2018 Bharathi Kala Manram Committee

 

S.Thiagarajan

President

Hari (Dadu) Ramanathan

Vice-President

K.Venkataraman (Ram)

Secretary

S.Krishnan

Joint Secretary

K.V.Srinivasn

Treasurer

Karthik Venkataraman

Editor

Vaaraki Wijayraj

Executive Committee

Janahan Nirmalan

Executive Committee

Mohan Kalyanasundaram

Executive Committee

Nirmalan Nadarajah

Executive Committee